Monitoring wizyjny

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w związku z funkcjonującym monitoringiem wizyjnym

W związku z wprowadzeniem monitoringu na terenie pracy i wokół niego, Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 8A informuje, że jest administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z monitoringiem obejmujących Państwa wizerunek, numer rejestracyjny pojazdów, czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem, sposobu zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz dane te są wykorzystywane w celu, w jakim został wprowadzony monitoring.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych) lub na adres e-mail:  iod@zzm.mswia.gov.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 222 kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit c), tj. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez innych upoważnionych pracowników Administratora  oraz mogą być przekazywane w formie kopii zapisu do stosownych organów, które mogą przetwarzać dane w ramach swoich kompetencji, np.: policja, prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy i inne.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne.

Jednakże, nie jest możliwe wniesienie sprzeciwu lub wykonanie usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych  w art. 17 ust. 3 RODO.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 dni, następnie niszczone, lub na czas trwania postępowania prowadzonego przez odpowiednie organy państwowe.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.