Przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1) Administratorem Państwa danych osobowych:
    a) najemców, mieszkańców lokali mieszkalnych i użytkowników lokali użytkowych,
    b) mieszkańców internatu i kwater internatowych;
    c) osób ubiegających się o nabycie lokalu mieszkalnego i nabywców lokali mieszkalnych,
    d) osób uprawnionych, na rzecz których wypłacone zostały finansowe świadczenia mieszkaniowe,
    e) użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
    f) osób występujących z ofertami w konkursach lub przetargach na podstawie ustawy z dnia 1 1 września 2019 Prawo zamówień publicznych z późń. zm.
jest Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 8A („Administrator”). Może się Pani / Pan z nim skontaktować telefonicznie pod nr: 22 433 19 01, fax: 22 851 67 95, pisząc na adres e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych) lub na adres e-mail: iod@zzm.mswia.gov.pl
3) Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora: dane osobowe podane przez Państwa w trakcie procesu przed zawarciem umowy, dane osobowe podane przez Państwa w trakcie obowiązywania umowy w związku z realizacją praw i obowiązków wynikających ze stosunku cywilnoprawnego, dane osobowe przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów prawa, w tym w szczególności: imię/imiona i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej jednoosobowo, Numer Identyfikacji Podatkowej, REGON, Numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer konta bankowego, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres prowadzonej działalności gospodarczej.
4) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z podjęciem czynności niezbędnych do nawiązana stosunku cywilnoprawnego lub wykonania umowy jaka łączy Państwa z Administratorem, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby/podmioty upoważnione przez Administratora prowadzące czynności faktyczne lub prawne związane realizacją obowiązków ciążących na Administratorze z przeprowadzeniem konkursu, organy i instytucje państwowe, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w uregulowania wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, przedawnienia ewentualnych roszczeń w stosunku do Administratora, nie dłużej jednak niż przez 10 lat.
7) Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. Jednakże, nie jest możliwe wniesienie sprzeciwu lub wykonanie usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 3 RODO, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile dotyczy) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
    • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
    • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
10)Administrator nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.
11)Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.