Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zzm.mswia.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-31.

Serwis jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • niedostosowana czytelność tekstów opublikowanych dla osób niewidomych,
 • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych,
 • brak odpowiedniego stosunku jasności tekstu do tła oraz nieodpowiedni kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść.
 •  

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-01-31.

  Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • zmiana kontrastu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 •  

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekretariatem Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA pod adresem poczty elektronicznej: zzm@zzm.mswia.gov.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numery telefonów 22 433 19 01 oraz 22 433 19 03.

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
   

  Procedura

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
   

  Dostępność architektoniczna

  Siedziba Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA znajduje się przy ul. Chełmska 8A, 00-725 Warszawa. Do budynku Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA można dostać się bezpośrednio z chodnika przy ul. Chełmskiej 8A wejście A, powiadamiając recepcję: nr domofonu 11 lub telefonicznie 22 433 19 13. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce – dozownik znajduje się zaraz przy wejściu.

  Budynek został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • umieszczenie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz głosowy – poprzez osoby obsługujące recepcję,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • zapewnienie swobodnego wstępu z psem asystującym bez ograniczeń,
 • w budynku znajduje się winda umożliwiająca dostęp do każdego poziomu budynku,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością – w budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim. Toaleta ta usytuowana jest w pobliżu windy.
 • Budynek nie posiada miejsc zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.
   

  Aplikacje mobilne

  Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.