Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych odnośnie udzielania zamówień publicznych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwanym dalej „RODO”, informuje się, że:

1) administratorem pozyskanych danych osobowych jest:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZZM MSWiA)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 8A
tel. 22 / 433 19 01, fax: 22 / 851 67 95, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl;

2) w ZZM MSWiA wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
– e-mail: iod@zzm.mswia.gov.pl
– pocztą tradycyjną na adres: ul. Chełmska 8A, 00 – 725 Warszawa;

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.);

4) podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku, złożenia oferty najkorzystniejszej także warunkiem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych może skutkować wadliwością złożonej oferty i jej odrzuceniem;

5) dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

6) osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;

7) dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku złożenia oferty najkorzystniejszej przez okres archiwizacji zawartej umowy na realizację zamówienia publicznego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych odnośnie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwanym dalej „RODO”, informuje się, że:

1) administratorem pozyskanych danych osobowych jest:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZZM MSWiA)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 8A
tel. 22 / 433 19 01, fax: 22 / 851 67 95, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl;

2) w ZZM MSWiA wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
– e-mail: iod@zzm.mswia.gov.pl
– pocztą tradycyjną na adres: ul. Chełmska 8A, 00 – 725 Warszawa;

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego archiwizacji na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA Nr 3/2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, które opublikowane jest stronie www.zzm.mswia.gov.pl w zakładce informacje  dokumenty;

4) podanie danych osobowych jest wymogiem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku, złożenia oferty najkorzystniejszej także warunkiem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych może skutkować wadliwością złożonej oferty i jej odrzuceniem;

5) dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

6) osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;

7) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia oraz okres archiwizacji.