Deklaracja dostępności Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – przed zmianami

Deklaracja dostępności.

Dostępność strony internetowej.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zzm.mswia.gov.pl.

Podmiot: Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA

Adres strony internetowej: https://www.zzm.mswia.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-31.

Strona internetowa  jest częściowo zgodna ze standardem 2.1 z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niedostosowana czytelność tekstów opublikowanych dla osób niewidomych
  • brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik
  • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych
  • brak odpowiedniego stosunku jasności tekstu do tła oraz nieodpowiedni kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • zmiana kontrastu,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej zzm@zzm.mswia.gov.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA

ul. Chełmska 8A

00-725 Warszawa

Do budynku Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA można dostać się bezpośrednio z chodnika
przy ul. Chełmskiej 8A wejście A, powiadamiając recepcję: nr domofonu 11 lub telefonicznie 22 433 19 13.

Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze, komunikacja pionowa – winda).

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku co najmniej w sposób wizualny (tablice informacyjne) lub głosowy – poprzez osoby obsługujące recepcję.

W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim. Toaleta ta usytuowana jest w pobliżu windy.

 

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 3/2021.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 53A przy ul. Dominikańskiej 2/4 w Górze Kalwarii. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 1.214,22 pln. Termin składania ofert: 26.02.2021 r. do godz. 10:00. Tel.: 22 433-19-21, fax (22) 433-19-32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie D 2_4 l. 53 A1. Ogłoszenie D 2_4 l. 53 A

13. Ogł. o rozstrz. konkursu – D 2_4 l. 53 A